Attualità, Video

Gran Carvà Sansalvatorese – “La Businà D’San Salvadur 2024”: ÀN CHE MÀN CA SÒMMA di Mario Lombardo

“Businà”, composizione satirica, scritta e recitata dal poeta “Lomar” Mario Lombardo di San Salvatore Monferrato, in occasione del Carnevale

Guarda il video

ÀN CHE MÀN CA SÒMMA

Alè rivà al vintiquàter anàda bisèsta
àn gìr às dìʃ clà sìia funèsta
ma pèʃ che cùl c’aiòmma pasà
a sò pròpi nènt sà cài pudrà capità,

mà stòmma alègher calè  Carvà
aspèr d’fàv divertì cùn la businà.
Cara gènt a vӧi fàvi n’arc-mandasiòn
uardèi pòc la televisiòn!

A t’ampària cambià  i canàl
àl nutìssi clà dà  ài stèru àl muràl.
C’àm dàga pìra nutìssia d’cùl chiè capità
mà dài andrènta tìt ù dì aiè da s-ciupà.

U smìia d’èsi turnà ai tèmp andrèra
quandi la radio cùn i buletìn dlà uèra
àm chintàva per tìt ù dì
i bumbardamènt cùn i mort e i frì.

L’alàrm àm svigiàva quàʃi sèmp àd nӧc
a scapàvu ‘n tlà cànva cùl lacrimi ài ӧg
a sentivu pasà ì aèrei americàn
av-ghìvu bumbardà Lisàndria da luntàn.

Adès àl uèri aisòn turnài
per cùj quàter ditatùr caiàn c-mandài.
E às ripèt ‘l massacro d’utantàni fà
callàva fàcc fà iìn sùl, lùch, malnàt e malfurgià!!

Anche nùi purtròp allòmma ma ànt la famìia
calè am-nì ‘l masatòri dlà dòna, dlà masnà o dlà fìia.
Mitòmsi bèn àn tèsta che per certa gènt

stà vòta cun di tratùr cài smìiu cararmà
aiè nìn caiù pòsa fermà.
Aisòn lùr càm fàn mangià
e tìt cùl cài ciàmu ailu dèvu dà!

Nà vòta c’aièra quàter o sìnq partì
a vutàvu quasi tìcc e à sàvu bèn per chì
adèss c’àinè ìn mìgg e quaicadìn pìn d’drὓggia
la gènt asnù frèga aiè pì nìn càl bùggia.

Ai dìʃu che ancura tància aivàn a vutà
chintànda chì càl vòta al fèn ant i prà
“Forti nel dolore uniti nella disgrazia”
Allà dìcc al Papa el President dal Quirinàl
minsiunànda ”l’unità nasiunàl”

per ìst stròpp d’perdabàli l’Unità
alèra ù giurnàl di rùss tància àni fà
Alè inùttil ài sòn c’mè j’amlòm
an sìmma a sènt ai nè dùi bòn.

Parlòmma nènt di prucèss an tribunàl
lè c-mè ʃuà au lòt la pò andà ben o màl
e s-àt cundànu èt mèttu andrènt
ai và trentàni per capì c’atè nusènt!

Adèss c’aiòmma vuià ù sàch
pensòmmij pì àcc pòver falabràch
sercòmma d’pasà la giurnà an alegrìia
cun salùt e che prestu stà crisi la sìa finìia.

la dòna alè ammà pì in divertimènt
e sà s’arvutèjssa o s’lèjsa d’arfidàss
cùn dàl curtlà allà tiru vìia cmè’n stràss
e pö lamentòmsi nènt se i fanciòt o masnà
tìcc Ìcc brìtt esèmpi ai sèrcu d’imità

Ai disu c-àinè tròjpp cài giru armà
e agli àrmi absò dàj nà bèla siasà
allùra anche i curtè mitòmmii ant in cantòn
acsì la càr allà taiòmma cùj furʃòn.

Aisòn i pulìttich cài dèvu pià al decisiòn
anvèci càj sòn semp àn gìr a fa i cuiòn
càj fàsu nà bèla lègg da fài briʃà al chì
e nà vòta cundanà cài pòsu pì surtì.

Aiè chì càl vö ‘l pòrt d’àrmi dlà pistola
e quàich incusciènt facilmènt ailù mòla
acsì ù gira c-mè ‘n serìffu tìcc i dì
magàri sparànda a cuaidìn ànt al chì;

chi cùn ù  rusàri al prega la Madona
cà la pòsa cunservàj  la pultròna;
chì càl fa fèrma u trènu, èl càla ʃì
forsi allàva pià per in tassì

aiè chì càl fà milla arc-mandasiòn
acsì às bèca la paciàra cùn di miliòn.
Al prèvi ànt la mèssa ù gìva
“oràte fràtes”
e lùr ai prègu“tìt per mì e nènt per iàcer” !

Cài dàgu d’ascùt ai tància pajsàn
che cun rasòn la prutèsta i portu anàn
aiàvu c-mensà a fàla cùi furcòn
ma ailàn dlònch fermàia ans àl pì bòn

VISÉVVI
A fà cmè iàcer asè sèmp a tèmp
ma èsi nà ciùlla alè ìn mumènt
Bòn Carvà 2024 a tìcc!!                          

Mario Lombardo

**********

IN CHE MANI SIAMO
È arrivato il ventiquattro annata bisestile
In giro si dice che sia funesta
ma peggio di quello che abbiamo passato
non so proprio cosa potrà capitare
ma stiamo allegri che è Carnevale
spero di farvi divertire con la businà.
Cara gente vorrei farvi una raccomandazione
guardate poco la televisione!
Hai un bel cambiare canale
le notizie che dà sotterrano il morale.
Che ci dia pure notizia di quello che è successo
Ma darci dentro tutto il giorno c’è da scoppiare.
Sembra di essere tornati ai tempi indietro
quando la radio con i bollettini della guerra
ci raccontava per tutto il giorno
i bombardamenti con i morti e i feriti.
L’allarme ci svegliava quasi sempre di notte
e si scappava in cantina con le lacrime agli occhi
sentivamo passare gli aerei americani
e si vedeva bombardare Alessandria da lontano.
Adesso le guerre sono tornate
per quei quattro dittatori che le hanno comandate.
E si ripete il massacro di ottant’anni fa
che l’aveva fatto fare uno solo, pazzo, malnato e malfatto.
Anche noi purtroppo le abbiamo ma nella famiglia
Che è diventata il mattatoio della donna del bambino o della figlia.
Mettiamoci bene in testa che per certa gente
la donna è solo più un divertimento
e  se si ribellasse o dovesse rifiutarsi
con delle coltellate la buttano via come uno straccio.
Bell’esempio stanno dando ai ragazzi
che con tutti queste disgrazie hanno subito imparato!
Dicono che troppi girino armati
e alle armi bisogna dare una bella setacciata
allora anche i coltelli mettiamoli in un angolo
così la carne la tagliamo con i forbicioni!
Sono i politici che devono prendere le decisioni
invece che sono sempre in giro a fare i coglioni
facciano una bella legge da fargli bruciare il sedere
e una volta condannati che non possano più uscire.
Invece c’è chi vuole il porto d’armi per pistola
e qualche incosciente facilmente glielo molla
così gira come uno sceriffo tutto il giorno
magari sparando a qualcuno nel sedere;
c’è chi gira con il rosario e prega la Madonna
che possa conservargli la poltrona;
chi ferma il treno e scende
forse l’ha scambiato con il tassì
c’è chi fa mille raccomandazioni
così si becca la mediazione in milioni.
Il prete nella Messa diceva: “ orate frates”
e loro pregano: “tìt per mì e nènt per jàcer”!
Che diano ascolto ai tanti contadini
Che con ragione portano avanti la protesta
Avevano incominciato a farla con i forconi
Ma l’hanno subito fermata sul più bello
Sta volta con dei trattori che sembrano carri armati
Non c’è nessuno che possa fermarli
Sono loro che ci fanno mangiare
E tutto quello che chiedono devono concederglielo
una volta che c’erano solo quattro o cinque partiti
quasi tutti votavamo e sapevamo bene per chi
adesso che sono un mucchio e qualcuno con il letame
la gente se ne frega e più nessuno si muove.
Dicono che ancora tanti vanno a votare
Se si contano anche quelli che vanno a girare il fieno
“Forti nel dolore uniti nella disgrazia”
l’ha detto il Papa e il Presidente dal Quirinale
nominando”l’unità nazionale”
per questo gruppo di perdiballe L’UNITÀ
era il giornale dei comunisti di tanti anni fa.
È inutile sono come i meloni
Su cento due sono buoni.
Non parliamo poi dei processi in tribunale
È come giocare al lotto può andar bene o male
E se ti condannano e ti mettono dentro
ci vogliono trent’anni per capire che sei innocente!!
Adesso che abbiamo vuotato il sacco
Non pensiamo più a questi poveracci
cerchiamo di passare la giornata in allegria
in salute e che presto la crisi sia finita!!
Ricordatevi
A fare come gli altri si è sempre in tempo
Ma essere un cretino è un momento
BUON CARNEVALE 2024 A TUTTI

Mario Lombardo

Commenta l'articolo

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Iscriviti alla Newsletter

Seguici su Facebook